کسب درآمد از اینترنت
تاریخ: دوشنبه 02 اسفند 1389 ساعت: 03:01 بازدید: 478 نویسنده: تاجر ایرانی

ليست دانشگاههای آزاد و دولتی ايران


( سازمان سنجش ( نتايج کنکور

www.sanjesh.org

( دانشگاه آزاد اسلامي  ( نتايج دانشگاه آزاد

www.ana.ir

( دانشگاه آزاد اسلامي  ( نتايج دانشگاه آزاد

www.azmoon.org

دانشگاه آزاد اسلامي

www.azmoon.net

دانشکده تربيت دبير فنی شريعتی تهران

www.shariaty.net

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

www.sphtums.com

دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشور

www.catc.ac.ir

دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه

www.sir.ac.ir

دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور

www.pwit.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي فسا

www.fums.ac.ir

دانشكده مهندسي مكانيك صنعتي شريف

www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo

دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك

www.iauro.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

www.iaur.org

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

www.azad-qom.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

www.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي

www.iauctb.org

دانشگاه آزاد واحد آستارا www.iau-astara.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد آشتيان www.iau-ashtian.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ابهر www.iau-abhar.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ارسنجان www.iaua.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد استهبان www.iauestahban.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد اقليد www.iaueghlid.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بابل www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بافت www.iau-baft.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بجنورد www.bojnourdiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بناب www.bonabiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بندرعباس www.iauba.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد بيرجند www.iau-birjand.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان www.iaupmogan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران www.iautmu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تبريز www.iaut.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه www.torbat-h-iau.com
دانشگاه آزاد واحد خمين www.iaukhomein.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد خوی www.iaukhoy.org
دانشگاه آزاد واحد دامغان www.damghaniau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد زرند www.iau-zarand.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد زنجان www.azu.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد ساوه www.iau-saveh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد سبزوار www.iaus.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شاهرود www.iau-shahrood.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شبستر www.iaushab.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد شيروان www.iau-shirvan.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول www.aliabadiau.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد قائمشهر www.ghaemshahriau.ac.ir
لیست-دانشگاه-های-ایران لیست-دانشگاه-های-ایران لیست-دانشگاه-های-ایران لیست-دانشگاه-های-ایران لیست-دانشگاه-های-ایران امتیاز : 720 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 02 اسفند 1389 ساعت: 02:29 بازدید: 396 نویسنده: تاجر ایرانی

images

ماده واحده به موجب این قانونبه موجب این قانون، فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضائی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت سربازی خود را انجام نداده‌اند با پیشنهاد قوة قضائیه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوة قضائیه که دو سال اول از حقوق و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفاء تعهد از انجام خدمت دورة ضرورت در زمان صلح معاف می باشند.

 

تبصره۱ قوة قضائیه می تواند افراد مشمول این قانون را در سمت های قضائی و اداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیرد.

تبصره۲ قوة قضائیه مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد به عللی از خدمت در دادگستری برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به ادارة وظیفة عمومی معرفی نمایند. مخارج انجام شده برای افرادی که امتناع از خدمت نمایند توسط قوة قضائیه اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد.

تبصره۳ کلیة هزینه های دورة آموزش نظامی و حرفه ای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیرة غذائی، درمان و غیره به عهدة قوة قضائیه می باشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نیاز را در ردیف جدا گانه‌ای در لوایح بودجة سالیانه منظور و تأمین نماید.

تبصره۴ در صورت استخدام مشمولان موضوع این قانون، تمام مدت ده سال خدمت و دورة آموزش نظامی آنان جزء سنوات خدمت محسوب می گردد.

تبصره۵ وزارتخانه دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسئول اجرای این قانون بوده و آئین نامة اجرائی مربوطه توسط وزارتخانه های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

تبصره۶ طلاب حوزه های علمیه و فارغ التحصیلان دانشکده های حقوق که جهت استخدام در سمت قضایی پذیرفته می شوند و خدمت وظیفه عمومی خود را انجام نداده اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین وضعیت طلاب شاغل در سمت های قضایی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام درآمده اند از لحاظ انجام خدمت وظیفة عمومی و مدت تعهد خدمت، مشمول مقررات این قانون می باشند و سوابق قضائی آنان جزء مدت تعهد محسوب می گردد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار وسیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است

آئین نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفة فارغ التحصیلان دانشکدة علوم قضایی در محاکم قضایی کشور   مصوب۱۶/۳/۱۳۷۵

فصل اول -  تعاریف

ماده۱ در این آئین نامه قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفة فارغ التحصیلان دانشکدة علوم قضایی در محاکم قضایی کشور- مصوب۱۳۷۳- به اختیار«قانون» نامیده می‌شود.

ماده۲ مشمولان این آئین نامه عبارتند از فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی که مطابق ضوابط قوة قضاییه گزینش شده و خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند.

ماده۳ سمت های اداری عبارت از تصدی پست سازمانی اداری در قوة قضاییه و سازمان های وابسته به طور مستمر از طریق انتصاب بالاترین مقام اجرایی ذی صلاح است.

ماده ۴ سمت‌های اداری عبارت از تصدی پست سازمانی اداری در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به طور مستمر از طریق انتصاب بالاترین مقام اجرایی ذیصلاح است.

ماده۵ حقوق و مزایای مشمولان قانون در طول دو سال اول عبارت از مجموعه پرداخت های و هزینه های است که به هر عنوان به پرسنل همتراز وظیفه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعلق می گیرد و در طول هشت سال مدت تعهد عبارت از مجموعه پرداخت های مالی تحت هر عنوان است که به هریک از قضات یا متصدیان امور اداری همتراز در پست های مربوط تعلق می گیرد.

فصل دوم – میزان و چگونگی اخذ و انجام تعهد

ماده۶ مشمولان دارای شرایط در صورت تمایل به استفاده از مزایای قانون، مکلفند بلافاصله پس از فراغت از تحصیل و اخذ دفترچة آماده به خدمت از ادارة وظیفة عمومی، به ادارة کل آموزش و گزینش قضات مراجعه و جهت انجام خدمت در قوة قضاییه به مدت ده سال تعهد بسپارند. این تعهد باید در دفترخانة اسناد رسمی تنظیم شود.

تبصره تعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظامی،‌ کارآموزی، خدمات قضایی یا اداری و تعهد هشت سالة دانشجویان به هنگام ورود به دانشکدة علوم قضایی است.

فصل سوم – آموزش و چگونگی اعزام به خدمت و ترفیعات

ماده۷ قوة قضاییه در هر دوره فارغ التحصیلی صورت اسامی مشمولان قانون را به همراه تصاویر دفترچة آماده به خدمت آنان به منظور اخذ موافقت و هماهنگی لازم به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال می کند.

ماده۸ ستاد کل نیروهای مسلح ظر یکماه نسبت به در خواست قوه قضاییه بررسی و اعلام نظر کرده و پس از موافقت، ضمن تعیین مراکز آموزشی نیروهای مسلح، صورت اسامی مربوط را برای اعزام به مراکز آموزشی به اداره کل وظیفه عمومی ارسال می کند.

ماده۹ قوة قضاییه قبل از اعزام مشمولان قانون به مراکز آموزشی، در زمینة پرداخت هزینه های مربوط با ستاد نیروی آموزش دهنده هماهنگی می کند.

تبصره زینه های مذکور در این ماده به ازای هر نفر در طول دورة آموزش نظامی،‌ برابر ضوابط سایرموارد مشابه، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و اعلام می شود.

ماده۱۰ مدت آموزش نظامی مقدماتی مشمولان قانون توسط نیروی آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می شود.

تبصره۱ مشمولانی که قبل از شروع انجام تعهد، آموزش نظامی مقدماتی را در نیروهای مسلح گذرانده باشند، با ارایة گواهی به یگان آموزش دهنده، از انجام آموزش نظامی معاف می شوند.

تبصره۲ نیروی آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقدماتی، بلافاصله مشمولان این آئین نامه را به صورت انفرادی برای اعزام به قوة قضائیة، به ادارةکل وظیفة عمومی معرفی کند.

ماده۱۱ مشمولان قانون پس از طی دورة آموزش نظامی مقدماتی، کارآموزی علمی و عملی قضایی یا اداری را به میزان مقرر مطابق برنامة آموزشی قوة قضاییه طی کرده و پس از موفقیت در آزمون مربوط، با ابلاغ مخصوص حسب مورد به سمت های قضایی یا اداری منصوب می شوند.

تبصره محل خدمت قضایی واداری و ترفیعات و تغییر سمت های بعدی مشمولان قانون مطابق مقررات مورد عمل در قوه قضاییه تعیین می شود.

ماده۱۲ گواهی اشتغال به خدمت مشمولان قانون در طول مدت ایفای تعهد دارای همان امتیازهایی است که برای مشمولان مواد(۶)، (۷)، (۸)، (۹) قانون خدمت وظیفه عمومی –مصوب ۱۳۶۳- درنظر گرفته شده است.

فصل چهارم – برکناری از خدمت یا امتناع از انجام تعهد

ماده۱۳ در صورتی که مشمولان قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع کنند یا درطول مدت تعهد به عللی از خدمت در قوة قضاییه برکنار شوند، کارگزینی وزارت دادگستری بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، آنان را به ادارة وظیفه عمومی محل معرفی می کند تا در صورت بلامانع بودن، ضمن احتساب مدت خدمت آموزش نظامی، بقیة خدمت دورة ضرورت را در نیروهای مسلح به انجام رسانند.

ماده۱۴ چناچه مشمولان قانون از خدمت مورد تعهد امتناع کنند، علاوه براجرای مفاد مادة (۱۳) این آئین نامه، هزینه های انجام شده در طول دورة تحصیل و دو سال اول خدمت وصول و در صورت عدم تعیین تکلیف پرداخت آن توسط متعهد،‌ به تشخیص دادگستری جمهوری اسلامی ایران از محل وثیقه ی تضمین سپرده شده استیفا می شود.

تبصره چناچه عدم ایفای تعهد خدمت ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلول عمل وی تلقی کرد،‌ به تشخیص دادگستری جمهوری اسلامی ایران متعهد از پرداخت وجوه مذکور در مادة فوق معاف می شود.

ماده۱۵ کارگزینی وزارت دادگستری مکلف است مشمولان این قانون را پس از انجام تعهد خدمت برای دریافت کارت معافیت دایم از خدمت ضرورت در زمان صلح، به صورت انفرادی به ادارة کل وظیفه عمومی معرفی کند.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

منبع : www.police.ir

VN:F [1.9.6_1107]

قانون-گذرانیدن-مدت-خدمت-وظیفة-فارغ-التحصیلان-دانشکدة-علوم-قضائی-در-محاکم-قضائی-کشور قانون-گذرانیدن-مدت-خدمت-وظیفة-فارغ-التحصیلان-دانشکدة-علوم-قضائی-در-محاکم-قضائی-کشور قانون-گذرانیدن-مدت-خدمت-وظیفة-فارغ-التحصیلان-دانشکدة-علوم-قضائی-در-محاکم-قضائی-کشور قانون-گذرانیدن-مدت-خدمت-وظیفة-فارغ-التحصیلان-دانشکدة-علوم-قضائی-در-محاکم-قضائی-کشور قانون-گذرانیدن-مدت-خدمت-وظیفة-فارغ-التحصیلان-دانشکدة-علوم-قضائی-در-محاکم-قضائی-کشور امتیاز : 739 دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 02 اسفند 1389 ساعت: 02:26 بازدید: 387 نویسنده: تاجر ایرانی

دانش‌آموزان دانشسراها و دانش‌آموزان ۴ ساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت‌دار معادل متوسطه کامل شناخته شده و دانشجویان و هنرجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اگر در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.

مشمولانی که ضمن قبولی در آزمون‌های سراسری در سال اعزام به خدمت یعنی سالی که در آن سال به ۱۹ سالگی تمام می‌رسند و قصد شروع به تحصیل در موسسات آموزش عالی را دارند به شرط اخذ مدرک دیپلم حضوری در سال اعزام یا سال‌های قبل، شروع به تحصیل از مهرماه آنان بلامانع است، ضمنا اخذ پیش‌دانشگاهی برای این افراد به صورت غیرحضوری منعی نخواهد داشت. به عنوان مثال، تحصیل متولدان سال ۱۳۶۹ از مهر ۸۸ با رعایت موارد یادشده مجاز است.

همچنین مشمولان متولد نیمه دوم هر سال که در سال اعزام به خدمت، سالی که در آن سال به ۱۹ سالگی تمام خواهند رسید، به شرط اخذ دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کاردانش یا پیش‌دانشگاهی به صورت حضوری، با معرفی بموقع به سازمان وظیفه عمومی می‌توانند از مزایای تعویق اعزام به خدمت تا ۱۸ مهر سال بعد برخوردار و آمادگی جهت شرکت در کنکور سال بعد را کسب کنند.

مشمولانی که دوره دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کاردانش را حداکثر تا ۲۲ سالگی یا دوره پیش‌دانشگاهی را حداکثر تا ۲۴ سالگی به صورت حضوری طی کرده‌اند، مجاز به شرکت در آزمون و شروع به تحصیل در موسسات آموزش عالی از مهر سال اخذ فراغت دیپلم یا پیش‌دانشگاهی هستند.

نحوه ثبت‌نام طلاب مشمول خدمت

طلاب حوزه علمیه برخوردار از معافیت تحصیلی حوزوی با موافقت کتبی شورای مدیریت حوزه علمیه قم یا نمایندگان آن شورا در دیگر شهرها مبنی بر این‌ که طلبه قادر است ضمن تحصیل در حوزه به طور جانبی در دانشگاه نیز تحصیل کند، بدیهی است هر زمان معافیت تحصیلی وی در حوزه به پایان برسد مشمول واجد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه نخواهد بود.

براساس این گزارش، مشمولان دارای معافیت موقت پزشکی که در زمان ثبت‌نام اعتبار معافیت آن مقتضی نشده باشد و بدون سابقه تحصیلی دانشگاهی (اخراج انصراف) باشند، این قبیل افراد پس از پایان مهلت معافیت جهت ادامه رسیدگی به وظیفه عمومی ذی‌ربط مراجعه و در صورتی که در شورای پزشکی سرباز شناخته شوند از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد.

ثبت‌نام مشمولان بدون غیبت و بدون سابقه دانشجوی اخراجی و انصرافی

مشمولانی که بدون غیبت و بدون سابقه دانشجوی اخراجی و انصرافی به سازمان وظیفه عمومی خود را معرفی و درخواست رسیدگی معافیت پزشکی می‌کنند و سپس در موسسات آموزش عالی پذیرفته می‌شوند، می‌توانند مجوز ثبت‌نام از وظیفه عمومی ذی‌ربط اخذ و به دانشگاه‌ ارائه کنند و در صورت اخذ معافیت دائم کارت معافیت را به دانشگاه ارائه خواهند کرد، در غیر این صورت ضمن اعلام وظیفه عمومی مبنی بر سربازشدن، دانشگاه برای وی درخواست معافیت تحصیلی خواهد کرد. در این صورت مشمول موظف به پیگیری درخواست معافیت پزشکی بوده به نحوی که بین اقدامات او هیچ فاصله‌ای ایجاد نشود.

تحصیل همزمان در ۲ دانشگاه عامل لغو معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی در هر مقطع یک بار صادر می‌شود، از این‌رو تحصیل همزمان در ۲ دانشگاه سبب لغو معافیت تحصیلی و الزام مشمول جهت رسیدگی به وضع مشمولیت و اعزام به خدمت می‌شود. همچنین شرط برخورداری از معافیت تحصیلی در تمامی مقاطع، شرکت در آزمون‌های سراسری برگزار شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور یا مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است.

شرایط اخذ معافیت در موارد استثنا

البته مشمولانی که برابر مقررات زیر در دانشگاه پذیرش و شروع به تحصیل کنند، مورد استثنا از شرکت در آزمون هستند:

آیین‌نامه پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره تحصیلی بالاتر بدون شرکت در آزمون سراسری.

آیین‌نامه اجرایی پذیرش قهرمانان در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی.

آیین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی در دوره‌های آموزش عالی.

نخبگان معرفی شده از سوی بنیاد ملی نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح.

تحصیل در حین خدمت برخلاف ضوابط

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس،بر این اساس، تحصیل در حین خدمت برخلاف ضوابط بوده و چنانچه در حین تحصیل بنا بر مشکلات خدمتی درخواست ترخیص از سوی دانشگاه به عمل آید در شمول معافیت تحصیلی قرار نخواهد گرفت. البته مشمولان غایب حق شرکت در آزمون و شروع به تحصیل در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را ندارند.

نحوه ادامه تحصیل مشمولان فارغ‌التحصیل

فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر در مهلت ۶ ماهه مقرر پس از فراغت از تحصیل مجاز به شرکت در آزمون مقاطع بالاتر و شروع به تحصیل هستند.

مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها با ارائه برگ اعزام بدون غیبت که تاریخ اعزام مندرج در آن سپری نشده باشد، می‌توانند در مقاطع تحصیلی بالاتر ثبت‌نام و شروع به تحصیل کنند. مشمولان بندهای فوق الزامی به شرکت در آزمون در فرجه ۶ ماهه پس از فراغت ندارند و ملاک برخورداری از معافیت تحصیلی برای آنان نداشتن غیبت و سابقه اخراج و انصراف در مقطع قبلی است.

براساس این خبر، فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی مجاز به شرکت در آزمون‌های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته هستند و در صورت شرکت در آزمون‌های کارشناسی پیوسته باید رشته تحصیلی آنان در دوره کاردانی با رشته تحصیلی کارشناسی پیوسته متجانس و در یک گروه آزمایشی قرار داشته باشد به نحوی که حداکثر طی مدت ۴ سال دوره کارشناسی پیوسته را به پایان برسانند.


شرایط-ثبت‌نام-مشمولان-در-دانشگاه شرایط-ثبت‌نام-مشمولان-در-دانشگاه شرایط-ثبت‌نام-مشمولان-در-دانشگاه شرایط-ثبت‌نام-مشمولان-در-دانشگاه شرایط-ثبت‌نام-مشمولان-در-دانشگاه امتیاز : 773 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
شنبه 30 بهمن 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
شنبه 30 بهمن 1389
شنبه 30 بهمن 1389
شنبه 30 بهمن 1389
چهارشنبه 04 اسفند 1389
سه شنبه 26 بهمن 1389
سه شنبه 26 بهمن 1389
سه شنبه 26 بهمن 1389
سه شنبه 26 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
پنجشنبه 05 اسفند 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
چهارشنبه 20 بهمن 1389
چهارشنبه 20 بهمن 1389
چهارشنبه 20 بهمن 1389
چهارشنبه 04 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
چهارشنبه 20 بهمن 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
چهارشنبه 20 بهمن 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
یکشنبه 01 اسفند 1389
دوشنبه 02 اسفند 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
یکشنبه 24 بهمن 1389
دوشنبه 25 بهمن 1389
چهارشنبه 20 بهمن 1389

مطالب محبوب

صفحات مطالب